Küsi lisainfot: +372 5344 3610 | +372 5082 796 | E-mail: info@maaturg.ee

Kasutustingimused

1. Käesolevad tingimused ja kord on kehtestatud OÜ Maaturg poolt metsamaa ning põllumaa kinnisasjade, põllurendi, kasvava metsa raieõiguste ja metsamaterjali (edaspidi nimetatud „Objekt“) elektroonilisele enampakkumisele oksjonikeskkonnas aadressil www.maaturg.ee (edaspidi nimetatud “Portaal”)

2. Antud leping kehtib Portaali kasutajaks registreerunud isikute või teenuse tellijate ja OÜ Maaturg vahel Portaali kasutamise käigus tekkivate õigussuhete kohta.

3. Enampakkumistest võivad osa võtta kõik teovõimelised isikud, kes soovivad vastavalt kas osta või müüa Objekti.

4. Objekti müümiseks oksjonil saadab Objekti omanik (k.a volikirjaga esindaja) Portaali haldajale oksjoni korraldamiseks vajalikud materjalid. Portaali haldaja valmistab Objekti omaniku saadetud andmete alusel oksjoni ette ning saadab selle tutvumiseks Objekti omanikule. Peale lihtkirjaliku kinnituse/nõusoleku saamist Objekti omaniku poolt kuulutab Portaali haldaja oksjoni(d) välja. Kinnitusega/nõusolekuga kinnitab Objekti omanik, et nõustub Portaali kasutustingimustega (s.h hinnakirjaga) ning nõustub Objekti oksjonile panekuga ning õnnestunud oksjoni puhul(v.a piirhinnaga oksjon, kus piirhinda ei ületata) kohustub sõlmima enampakkumise Võitjaga kinnisasja puhul notariaalselt tõestatud vormis müügilepingu (nii võlaõiguslik- kui asjaõiguslik leping) või kasvava metsa raieõiguse, põllurendi ning metsamaterjali puhul kirjalikus vormis müügi- või rendilepingu. Notariaalse lepingu sõlmimise tähtaeg on üks kuu ning lihtkirjaliku lepingu sõlmimise tähtaeg on kaks nädalat alates enampakkumise lõppemisest juhul kui pooled ei lepi kokku teisiti.

5. Piirhinnaga oksjoni puhul ei tohi piirhinna ning alghinna vahemik ületada 20%, v.a kokkuleppel Portaali haldajaga. Sellisel juhul kohustub Objekti omanik tasuma enne oksjoni väljakuulutamist Portaali haldaja poolt saadetud arve alusel Portaali arvelduskontole lisatasu 75€ (sisaldab käibemaksu). Juhul kui oksjonil ületatakse piirhinda, siis lahutatakse oksjonikorraldus teenustasult eelnevalt tasutud 75€.

6. Enampakkumistel osalemiseks ja pakkumise tegemiseks tuleb oksjonikeskkonnas www.maaturg.ee registreeruda Ostjana, täita kasutajakonto ja sisse logida.

7. Oksjonikeskkonda on võimalik Ostjana registreeruda kasutades ID-kaarti või pangalinke. Pangad, mille kaudu on võimalik isik tuvastada on Sampo pank, Swedbank, SEB pank. Internetipankadesse logimise ja logimiseks vajalike koodikaartide väljastamise kohta saab täpsemat infot pankade kodulehtedelt. Registreerudes läbi pangalingi valib registreeruja endale parooli, mis identifitseerib oksjoniportaali kasutajat. Registreerudes oksjonikeskkonna kasutajaks nõustub registreeruja, et on tutvunud käesoleva elektroonilise enampakkumise tingimustega. Oksjonikeskkonna kasutamise lõpetamisel kohustub registreerunud isik ennast oksjonikeskkonnast välja logima.

8. Oksjonikeskkonda igakordselt sisse logida on võimalik kasutades ID-kaarti või parooli, mis saadakse isiku tuvastamisel läbi pangalingi.

9. Registreeruda saab kahel viisil: isikupõhiselt või volituse alusel. Isikupõhisel registreerumisel tuleb täita registreerumise vorm isikuandmetega märkides nime, registri numbri või isikukoodi, kontaktaadressi ja kontakttelefoni, e-posti aadressi (kuhu enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud dokumentatsiooni).

10. Enampakkumisel võib juriidiline isik ja füüsiline isik pakkumise teha ka esindaja kaudu, kellel on kirjalik esindusõigus. Esindajana osalemiseks tuleb enampakkumisele registreeruda esindajal ja täita registreerumise vorm nii selle isiku (juriidilise- või eraisiku) andmetega, kelle nimel pakkumisel osaleda soovitakse (pakkuja) kui ka esindaja andmetega, kes pakkuja volitusel pakkumist teeb ning saata esindusõigust kinnitav digiallkirjastatud volikiri aadressile info@maaturg.ee. Osalejaks registreerumisel tuleb märkida:
- esindaja nimi, registri- või isikukood, meiliaadress ja kontakttelefon;
- pakkuja (isik, kelle nimel pakkumine tehakse) nimi, registri- või isikukood, kontaktaadress (aadress, mille kaudu on võimalik ühendust saada isikuga, kelle nimel pakkumine tehakse), telefon ja e-posti aadress (olemasolu korral) ning aadress, kuhu pakkuja soovib, et enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud dokumentatsiooni.

11. Oksjonikeskkonnas sisse loginud ja ennast autentinud osaledasoovija peab enne pakkumise tegemist tasuma tagatisraha ja osavõtutasu (seda vaid juhul kui need on müügiteates oksjonil osalemise tingimustena määratud). Alles seejärel saab osaleja teha soovitud Objekti(de)le pakkumise. Tagatisraha tagastatakse 5 tööpäeva jooksul alates oksjoni tulemuste väljakuulutamist isikutele, kes oksjonil ei omanda ostmise õigust. Tagatisraha tagastatakse pangakontole, millelt tagatisraha tasuti. Selle isiku tagatisraha, kes oksjonil omandas Objekti ostmise õiguse ja millest on maha arvatud OÜ Maaturg hinnakirjale vastav teenustasu, kantakse edasi Objekti omaniku kontole (tagatisraha kuulub müügihinna sisse). Kandmise aluseks on Objekti ostmise õiguse omandanud isiku kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud kinnitus. Tagatisraha ei tagastata isikule, kes põhjustas enampakkumise nurjumise, tulemuste kinnitamata jätmise või kellest tulenevatel põhjustel jääb müügileping sõlmimata. Eelpool nimetatud juhtudel ei ole vajalik kinnituse saamine Objekti ostmise õiguse saanud isikult. Osavõtutasu osalejatele ei tagastata.

12. Tagatisraha ja osavõtutasu (juhul kui need on müügiteates oksjonil osalemise tingimustena määratud) tasunud enampakkumises osaledasoovija registreeritakse osalejana ja talle avatakse juurdepääs enampakkumisele. Isikuid, kes ei maksa tagatisraha ja osavõtutasu või kelle pangaülekannetes ei sisaldu enampakkumise tingimustes nõutud andmed, enampakkumisel osaleda ei saa.

13. Enne pakkumise tegemist kohustub enampakkumisel osaleda soovija tutvuma Oksjoni infoga ja Kasutustingimustega ning veenduma, et kasutajakontol olevad väljad oleksid täidetud ning esitatud andmed oleksid tõesed. Pakkumist tehes kinnitab registreerunud isik, et nõustub portaali kasutus- ning oksjoni infos olevate tingimustega.

14. Enne pakkumise tegemist kohustub enampakkumisel osaleda soovija tutvuma enampakkumisel oleva Objektiga ja seda iseloomustavate materjalidega ning on seetõttu teadlik Objekti olukorrast ja ei oma selles osas pretensioone ei Portaalile ega Objekti omanikule.

15. Enampakkumisel osaleja võib teha kuni tähtaja lõpuni piiramatu arvu pakkumisi, mis ei saa olla alla alghinna. Enampakkumisel osalejad sisestavad oma pakkumised elektrooniliselt ning pakkumised tehakse eurodes täisarvuna (ilma eurosentideta), enampakkumise tingimustes märgitud pakkumise sammu kaupa.

16. Pakkumise kinnitamisega võtab enampakkumisel osaleja endale kohustuse tasuda müügiobjekti eest pakutud hind ja sõlmida müügileping vastavalt enampakkumise teates märgitud tingimustel ja Kasutustingimustes kehtestatud tähtaja jooksul.

17. Enampakkumine lõpeb enampakkumise tingimustes märgitud ajal. Juhul, kui enampakkumine on pikeneva lõpuga, kuulutatakse enampakkumine lõppenuks enampakkumise tingimustes märgitud ajal, kui enampakkumise protseduurireeglites pikenevaks lõpuks määratud perioodi jooksul enne tähtaja lõppemist ei ole laekunud ühtegi uut pakkumist. Kui pikenevaks lõpuks määratud perioodi jooksul enne tähtaja lõppemist laekub uus pakkumine, loetakse selle pakkumise laekumise hetk pikenevaks lõpuks määratud perioodi uueks alguseks ja enampakkumine pikeneb. Pikeneva lõpuga enampakkumine pikeneb seni, kuni pikenevaks lõpuks määratud perioodi jooksul laekub uus pakkumine. Kui pikenevaks lõpuks määratud perioodi jooksul ei ole laekunud ühtegi uut pakkumist, kuulutatakse enampakkumine lõppenuks.

18. Enampakkumise tulemused tehakse osalejatele teatavaks protokolli edastamisega kõigile oksjonil osalenud isikutele. Protokoll väljastatakse peale oksjoni korraldamise teenustasu laekumist OÜ Maaturg kontole. Teenustasu arve väljastatakse Objekti omanikule või volitatud esindajale 2 tööpäeva jooksul alates enampakkumise lõppemisest.

19. Enampakkumise Võitjaks on kõrgeima pakkumise teinud osaleja. Käesolevaga loetakse, et kõrgeima pakkumise teinud osaleja saab müügilepingu sõlmimise õiguse ja võtab endale kohustuse sõlmida kinnisasja puhul notariaalselt tõestatud vormis müügileping (nii võlaõiguslik- kui asjaõiguslik leping) või kasvava metsa raieõiguse, põllurendi ning metsamaterjali puhul kirjalikus vormis müügi- või rendileping. Notariaalse lepingu sõlmimise tähtaeg on üks kuu ja lihtkirjaliku lepingu sõlmimise tähtaeg on kaks nädalat alates enampakkumise lõppemisest juhul kui pooled ei lepi kokku teisiti. Müügilepingu sõlmimise ettevalmistamise ja selles sätestatud kohustuste täitmise eest vastutavad enampakkumise Võitja ja Objekti omanik.

20. Juhul kui piirhinnaga oksjoni kõrgeim pakkumine jääb alla määratud piirhinna, siis on Objekti omanikul õigus otsustada, kas aksepteerib pakkumist (s.t kuulutab oksjoni õnnestunuks); esitab omapoolse müügipakkumise või kuulutab oksjoni ebaõnnestunuks. Objekti omanik peab otsuse tegema 7 päeva jooksul. Objekti omaniku tehtav müügipakkumine ei või ületada enampakkumisel olnud piirhinda.

21. Enampakkumine tunnistatakse nurjunuks ja tulemused jäetakse kinnitamata juhul, kui:
1) enampakkumisel osalejana ei registreeritud ühtegi isikut;
2) ei esitatud ühtegi pakkumist või nõuetele vastavat pakkumist;
3) enampakkumisel osalejad rikkusid enampakkumise protseduurireegleid;
4) enampakkumisel ilmnes osalejate kokkulepe või kooskõlastatud tegevus, mis mõjutas või võis oluliselt mõjutada enampakkumise tulemust;
5) enampakkumise Võitjal ei olnud õigust enampakkumisest osa võtta;

22. OÜ-l Maaturg on õigus teostada isikuandmete töötlemist vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele Portaali kaudu teenuste osutamiseks.

23. Enampakkumise korraldajal on õigus kasutada isikuandmeid ise ja anda neid üle korraldaja poolt valitud kolmandatele isikutele nendega koostöö tegemise eesmärgil. Korraldajal on õigus võlgnevuste puhul edastada isikuandmeid võlgade sissenõudmisega tegelevale isikule.

24. Objekti omanik kohustub tasuma OÜ-le Maaturg teenustasu, mis on eelnevalt kokku lepitud või sätestatud Portaali hinnakirjas. Teenustasu maksmise kohustus muutub sissenõutavaks ühe kuu jooksul alates arve esitamisest. Teenustasu tähtajaks tasumata jätmisel kohustub Objekti omanik tasuma viivist 0,05 % võlgnetavalt summalt päevas.

25. Kui enampakkumise võitnud ja lepingu sõlmimiseks õiguse saanud isik hoidub lepingu sõlmimisest kõrvale, kohustub eelpool nimetatud isik tasuma müüjale leppetrahvi 5 % oksjonil tehtud kõrgeimast pakkumisest, kuid mitte vähem kui 500 eurot. Leppetrahv tasutakse OÜ Maaturg kontole. Leppetrahvi summa, millest on maha arvatud OÜ Maaturg hinnakirjale vastav oksjoni korralduse teenustasu, kantakse edasi Objekti omaniku kontole.

26. Kui Objekti omanik hoidub lepingu sõlmimisest kõrvale, kohustub eelpool nimetatud isik tasuma enampakkumise võitnud ja lepingu sõlmimiseks õiguse saanud isikule leppetrahvi 5 % oksjonil tehtud kõrgeimast pakkumisest, kuid mitte vähem kui 500 eurot. Leppetrahv tasutakse OÜ Maaturg kontole. Leppetrahvi summa, millest on maha arvatud OÜ Maaturg hinnakirjale vastav oksjoni korralduse teenustasu, kantakse edasi enampakkumise võitnud ja lepingu sõlmimiseks õiguse saanud isiku kontole.

27. OÜ-l Maaturg on õigus piirata oksjonikeskkonna kasutamise õigust isikutel, kes on rikkunud enampakkumise või portaali kasutamise tingimusi.

28. OÜ Maaturg ei vastuta kahjude eest, mis on tingitud vääramatu jõu asjaoludest. Vääramatuks jõuks on eelkõige serveri riketega seotud asjaolud, mille eest OÜ Maaturg ei vastuta.

29. OÜ Maaturg, enampakkumistel osalejad ja Objekti omanikud teevad kõik endast oleneva, et lahendada vaidlused läbirääkimiste teel. Kui eelpool nimetatu ei õnnestu, siis lahendatakse vaidlused õigusaktides ettenähtud korras Pärnu maakohtus.